search 
 
-A +A
 
 
www.t3surat.ac.th หน้าหลัก

เกี่ยวกับโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียน    
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
ห้องภาพมัลติมีเดีย
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อโรงเรียน
สายตรงผู้อำนวยการสถานศึกษา

www.t3surat.ac.th : Webboard

POST : 154 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
View 86
Ans 0

Member
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางยกเอก นิลทอง

งานวิจัย                                การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ

                                            ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย                     นางยกเอก  นิลทอง

ปีการศึกษา                           2560

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1)เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

(4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานได้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในสำนักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จำนวน 7  คน แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างและพัฒนา ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5  คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559จำนวน 30 คน โรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาผลการทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2โรงเรียนเทศบาล ๓ ( ตลาดล่าง)   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน  26 คนเครื่องมือที่ใช้ได้แก่(1)รูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (3)แบบวิเคราะห์เอกสาร(4)แบบประเมินความสามารถในการเรียนรู้แบบโครงงาน  (5)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(6)แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  โดยใช้ค่าเฉลี่ย(m)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)

ผลการวิจัยพบว่า

                   1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พบว่านักเรียนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้

ความคิดอย่างมีลำดับขั้นตอน มีปัญหาในการเชื่อมโยงความรู้ และการสื่อสาร

                        2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พบว่ารูปแบบนี้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 ขั้นสร้างรักสร้างศรัทธาขั้นที่ 2 ขั้นสร้างใจประสานความร่วมมือ ขั้นที่ 3 ขั้นสำรวจและค้นหาขั้นที่ 4 ขั้นสร้างองค์ความรู้ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลและนำไปใช้ มีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด(m=4.52 , s=0.55 )

                             3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า(3.1)ความสามารถในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (3.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                   4.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก (m=4.15,s=0.90)

 

 

 


Click for enlage picture.
< 18 March 2018 21:59:02 >
 

Suggestion

Webboard Member login :

Please login your account before post or answer in webboard. If you don't have account member, please click new member for member register.
     
Email :  
Password :  
     
   
Forgot password ?

| หน้าหลัก |

เกี่ยวกับโรงเรียน

|

กลุ่มสาระการเรียนรู้

|

ภาพกิจกรรม

| ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
ถนนประชานฤมิต ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0 7727 3513 Fax: 0 7727 3513
Email : info@t3surat.ac.th