search 
 
-A +A
 
 
www.t3surat.ac.th หน้าหลัก

เกี่ยวกับโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียน    
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
ห้องภาพมัลติมีเดีย
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อโรงเรียน
สายตรงผู้อำนวยการสถานศึกษา

www.t3surat.ac.th : Webboard

POST : 146 กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวรุ่งอรุณรีสอร์ท ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
View 353
Ans 42

Member
กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวรุ่งอรุณรีสอร์ท ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
krulek

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้กำกับ บุคลากรและกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2559               ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวรุ่งอรุณรีสอร์ท ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

Click for enlage picture.
< 03 February 2016 22:20:37 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:21:30 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:21:47 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:22:11 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:22:37 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:22:55 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:23:12 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:23:45 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:24:05 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:24:33 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:24:52 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:25:12 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:25:30 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:25:50 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:26:07 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:26:26 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:26:43 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:26:44 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:27:02 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:27:22 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:27:41 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:28:01 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:28:27 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:28:46 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:29:06 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:29:25 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:29:42 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:29:59 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:30:16 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:30:32 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:30:49 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:31:04 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:31:18 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:31:37 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:31:54 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:32:13 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:32:27 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:32:40 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:33:00 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:33:13 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:33:27 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:33:41 >
  
Member

Click for enlage picture.

krulek
< 03 February 2016 22:33:54 >
 

Suggestion

Webboard Member login :

Please login your account before post or answer in webboard. If you don't have account member, please click new member for member register.
     
Email :  
Password :  
     
   
Forgot password ?

| หน้าหลัก |

เกี่ยวกับโรงเรียน

|

กลุ่มสาระการเรียนรู้

|

ภาพกิจกรรม

| ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
ถนนประชานฤมิต ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0 7727 3513 Fax: 0 7727 3513
Email : info@t3surat.ac.th