search 
 
-A +A
 
 
www.t3surat.ac.th หน้าหลัก

เกี่ยวกับโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียน    
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
ห้องภาพมัลติมีเดีย
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อโรงเรียน
สายตรงผู้อำนวยการสถานศึกษา

www.t3surat.ac.th : Webboard

POST : 1 Big cleaning day
View 202
Ans 4
Big cleaning day
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ " BIG CLEANING DAY " ทำความสะอาดโรงเรียนและวัดพัฒนาราม เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน 2560


Click for enlage picture.
< 28 November 2017 13:19:50 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 28 November 2017 13:20:12 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 28 November 2017 13:20:33 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 28 November 2017 13:21:27 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 28 November 2017 13:21:39 >
 

Suggestion
     
Name : *
       
  Messages : *
       
  Picture :  
     
       
  E-Mail :  
 | หน้าหลัก |

เกี่ยวกับโรงเรียน

|

กลุ่มสาระการเรียนรู้

|

ภาพกิจกรรม

| ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
ถนนประชานฤมิต ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0 7727 3513 Fax: 0 7727 3513
Email : info@t3surat.ac.th