search 
 
-A +A
 
 
www.t3surat.ac.th หน้าหลัก

เกี่ยวกับโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียน    
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
ห้องภาพมัลติมีเดีย
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อโรงเรียน
สายตรงผู้อำนวยการสถานศึกษา

www.t3surat.ac.th : Webboard

POST : 1 งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
View 153
Ans 19
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปีใหม่ของเด็กๆ ปี 60

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรม " ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 " ให้กับนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ การแสดงของสายชั้น เล่นเกม จับของรางวัลจากทางโรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ อาคารโดมโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าสง)


Click for enlage picture.
< 04 January 2018 13:57:06 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 04 January 2018 13:57:30 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 04 January 2018 13:57:38 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 04 January 2018 13:57:46 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 04 January 2018 13:58:00 >
  

Click for enlage picture.

< 04 January 2018 13:58:07 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 04 January 2018 13:58:16 >
  

Click for enlage picture.

< 04 January 2018 13:58:26 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 04 January 2018 13:58:44 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 04 January 2018 13:58:56 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 04 January 2018 13:59:14 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 04 January 2018 13:59:25 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 04 January 2018 13:59:34 >
  

Click for enlage picture.

< 04 January 2018 13:59:49 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 04 January 2018 14:00:00 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 04 January 2018 14:00:17 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 04 January 2018 14:00:30 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 04 January 2018 14:00:44 >
  

Click for enlage picture.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
< 04 January 2018 14:01:12 >
  

Click for enlage picture.

< 04 January 2018 14:01:25 >
 

Suggestion
     
Name : *
       
  Messages : *
       
  Picture :  
     
       
  E-Mail :  
 | หน้าหลัก |

เกี่ยวกับโรงเรียน

|

กลุ่มสาระการเรียนรู้

|

ภาพกิจกรรม

| ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
ถนนประชานฤมิต ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0 7727 3513 Fax: 0 7727 3513
Email : info@t3surat.ac.th