search 
 
-A +A
 
 
www.t3surat.ac.th หน้าหลัก

เกี่ยวกับโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียน    
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
ห้องภาพมัลติมีเดีย
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อโรงเรียน
สายตรงผู้อำนวยการสถานศึกษา ผลงานวิชาการเผยแพร่

 

 
ผลงานวิชาการ ผู้วิจัย
เรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องจำนวนเต็มโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
     บทนำ       เรื่องจำนวนเต็มและการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
สุชะฎา  โสพลพันธุ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอน EKACE เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  
     บทนำ      เรื่องพื้นที่ของปริซึม  
   
      

ผลงานวิชาการ ผู้วิจัย
1.การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-PLUS ด้วยเนื้อหาท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล๓(ตลาดล่าง) นางสาวรื่นฤดี แจ่มใส
2.หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชุดท่องเที่ยวเมืองคนดีประกอบการเรียนแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่5 นางพิศมัย  จตุรทิพประดับ
3.การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถทางมิติสัมพันธ์สำหรับเด็กชั้นปฐมวัย 2 นางจีรพร ไกรสินธุ์
4.รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องยุวกาชาดไทย เพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต กลุ่มพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางดารารัตน์ เหมโลหะ
5.การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องโจททย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางยุพิน ไกรเกตุ
6.แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำที่มีอักษรนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางขนิษฐา เจนปรมกิจ
7.บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่องบุคคลสำคัญในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางวิยดา คุ้มจั่น
8.หนังสืออ่านเพิ่มเติมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นจากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกฤตยานาฏ วงศ์ประดิษฐ์
9. รายงานการใช้นาฏลีลา การ์ตูนธรรม นำความสุข สาระพระพุทธศาสนา เรื่องโอวาท ๓ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ อัมพร ทิพย์ศรีมงคล
๑๐.การใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ๓กิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
สำหรับนัเรียนชั้นปฐมวัย๒(อายุ๔-๕ปี)
นางจีรพร ไกรสินธุ์
๑๑ แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 นางสุชะฏา โสพลพันธุ์
๑๒. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์  เขียนสื่อความ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวันหยุดราชการที่สำคัญ วิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
น.ส.จิราภรณ์  นาคทอง
 
๑๓. ผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดหนูติ๋มเด็กดี เก่งบวก ลบ จำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  นางอรทัย  พราหมณ์ทอง
๑๔. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD  วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์ ไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  นางอรทัย  พราหมณ์ทอง
๑๕. รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)  สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นางเบ็ญจวรรณ  กางกรณ์
๑๖. การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักษ์ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โดยใช้คาถาหัวใจ
นักปราชญ์)
นางเบ็ญจวรรณ  กางกรณ์
   
                
 

 
ผลงานวิชาการ ผู้วิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะเมโลเดียนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยใช้แบบฝึกทักษะเมโลเดียนเบื้องต้น
     บทคัดย่อ       แบบฝึกทักษะเมโลเดียนเบื้องต้น       แผนการจัดการเรียนรู้
นายชินธรรม พรหมมณี
   
      


| หน้าหลัก |

เกี่ยวกับโรงเรียน

|

กลุ่มสาระการเรียนรู้

|

ภาพกิจกรรม

| ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
ถนนประชานฤมิต ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0 7727 3513 Fax: 0 7727 3513
Email : info@t3surat.ac.th
 
 
   
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :