search 
 
-A +A
 
 
www.t3surat.ac.th หน้าหลัก

เกี่ยวกับโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียน    
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
ห้องภาพมัลติมีเดีย
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อโรงเรียน
สายตรงผู้อำนวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ และช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี กิจกรรมเด่น มีจิตอาสาและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานเอกชนและผู้ปกครองเข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารโดม โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง)


          ท่านผู้อำนวยการ สิริสมบูรณ์ อู่เงิน รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน ผู้อำนวนการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
"คุรุสดุดี" และเกียรติบัตร ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ณ หอประชุมคุรุสภา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จ กับเด็กหญิงสิรามล ศรีคิรินทร์ ( สอบได้ลำดับที่ 1 ) และเด็กชายไวยวิชญ์ ทองใบ ( สอบได้ลำดับที่ 11 ) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสอบเข้าห้องโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และภาษา ( Gifted ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง ) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จ กับเด็กหญิงจิรัชญา ดามุก นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทหลักสูตรห้องเรียน 3 ภาษา ( MLP ) และโครงการห้องเรียนพิเศษ ประเภทหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลลยี ( EST ) โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมืองสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


         นางสิริสมบูรณื  อู่เงิน ผู่อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ( ตลาดล่าง ) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ท่านผู้อำนวยการ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมทรงน้ำพระ ไหว้พระภูมิเจ้าที่ หลังจากนั้น คณะครูได้ร่วมรดน้ำ ขอพร จากท่านผู้อำนวยการสิริสมบูรณื  อู่เงิน นอกจากนี้ โรงเรียนเทศบาล ๓ ( ตลาดล่าง ) ร่วมจัดขบวดแห่สงกราน์และร่วมเดินขบวนแห่จากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถึงสะพานนริศ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน เมื่อวันที่ 12 - 13 เมษายน 2561
   


    นางสิริสมบูรณื  อู่เงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ ( ตลาดล่าง ) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำคณะครูร่วมทำบูญตักบาตร แด่พระภิกษุ สามเณร  จำนวน 100 รูป เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561 ณ สนามหน้าสำนักงานยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และในวันเดียวกันนี้ ท่านผู้อำนวยการและตณะครู ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครวสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน " งานสัมฤทธิ์ จิตรื่นรมย์ " และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงเรียน ที่ได้รับบุคลากรดีเด่น โดยมีนายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโครงการ โดยกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น จัดขึ้นเมื่อวันที่  24 เมษายน 2561 ณ ห้องศรีวิชัย AB โรงแรมวังใต้

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดย นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน นำคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวตลอดปี 2561
โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี วันที่ 1 มกราคม 2561 ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

enlightenedenlightenedbroken heartbroken heartbroken heartenlightenedenlightened

กิจกรรม : วิชาการ
อ่านทั้งหมด 
  การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเพลงบอกขนมถิ่นใต้ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 by นางฉัตรนัฌฌา พิทักษ์วงศ์ (18-03-2018 22:02:05) [0/81]
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 by นางยกเอก นิลทอง (18-03-2018 21:59:02) [0/86]
  รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย by นางฉัตรนัฌฌา พิทักษ์วงศ์ (18-03-2018 21:55:46) [0/91]
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฎจักรของน้ำ by นางยกเอก นิลทอง (18-03-2018 21:51:28) [1/74]
  อบรมการสอนคิดปี 2560 by ฝ่ายวิชาการ (13-11-2017 16:10:01) [2/145]
  การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนอนุบาล " อนุบาลเกมส์ " ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 by krulek (17-02-2016 22:37:44) [58/423]
  การแข่งขันรับ - ส่งบอล กีฬานักเรียนอนุบาล " อนุบาลเกมส์ " ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 by krulek (13-02-2016 16:32:11) [37/312]
  ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ” by krulek (04-02-2016 14:58:12) [29/287]
  กิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 by krulek (03-02-2016 23:23:05) [22/253]
  กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวรุ่งอรุณรีสอร์ท ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี by krulek (03-02-2016 22:33:54) [42/354]

กิจกรรม : ความสัมพันธ์ชุมชน
อ่านทั้งหมด 
  วางพวงมาลา by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (28-11-2017 13:28:02) [1/157]
  คณะผู้บริหารและครู เยี่ยมชมพระเมรุมาศ ณ กรุงเทพมหานคร by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (21-11-2017 09:32:00) [2/146]
  ก้าวคนละก้าว by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (21-11-2017 09:16:39) [5/159]
  โรงเรียนปลอดขยะ by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (13-11-2017 16:49:43) [2/194]
  by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (13-11-2017 16:47:38) [1/143]
  โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (13-11-2017 16:37:12) [0/145]

กิจกรรม : กิจกรรมนักเรียน
อ่านทั้งหมด 
  กิจกรรมวันเด็ก by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (15-01-2018 14:29:50) [6/118]
  กิจกรรมงานต้อนรับวันปีใหม่ by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (04-01-2018 14:15:21) [22/129]
  ชนะเลิศการแข่งขัน To be Number one ระดับภาคใต้ by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (13-12-2017 14:01:24) [4/134]
  อบรมการสอนคิด by กิจกรรม (13-11-2017 11:07:12) [0/151]

กิจกรรม : งานบุคลากร
อ่านทั้งหมด 
  ทำบุญตักบาตรต้อนรับวันปีใหม่ 2561 by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (04-01-2018 14:48:20) [9/129]
  งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (04-01-2018 14:01:25) [19/154]

กิจกรรม : งานอาคารสถานที่
อ่านทั้งหมด 
  Big cleaning day by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (28-11-2017 13:21:39) [4/203]

 
| หน้าหลัก |

เกี่ยวกับโรงเรียน

|

กลุ่มสาระการเรียนรู้

|

ภาพกิจกรรม

| ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
ถนนประชานฤมิต ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0 7727 3513 Fax: 0 7727 3513
Email : info@t3surat.ac.th
 
 
   
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :