search 
 
-A +A
 
 
www.t3surat.ac.th หน้าหลัก

เกี่ยวกับโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียน    
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
ห้องภาพมัลติมีเดีย
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อโรงเรียน
สายตรงผู้อำนวยการสถานศึกษา
กิจกรรม-งานกิจกรรมนักเรียน


Subjects : 4

<< Page 1 from 1 >>

  กิจกรรมวันเด็ก by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (15-01-2018 14:29:50) [6/118]
  กิจกรรมงานต้อนรับวันปีใหม่ by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (04-01-2018 14:15:21) [22/128]
  ชนะเลิศการแข่งขัน To be Number one ระดับภาคใต้ by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (13-12-2017 14:01:24) [4/133]
  อบรมการสอนคิด by กิจกรรม (13-11-2017 11:07:12) [0/151]
Show 30 Subjects Current page : 1

Page    1

| หน้าหลัก |

เกี่ยวกับโรงเรียน

|

กลุ่มสาระการเรียนรู้

|

ภาพกิจกรรม

| ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
ถนนประชานฤมิต ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0 7727 3513 Fax: 0 7727 3513
Email : info@t3surat.ac.th
 
 
   
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :