search 
 
-A +A
 
 
www.t3surat.ac.th หน้าหลัก

เกี่ยวกับโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียน    
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
ห้องภาพมัลติมีเดีย
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อโรงเรียน
สายตรงผู้อำนวยการสถานศึกษา
กิจกรรม-งานวิชาการ


Subjects : 6

<< Page 1 from 1 >>

  อบรมการสอนคิดปี 2560 by ฝ่ายวิชาการ (13-11-2017 16:10:01) [2/29]
  การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนอนุบาล " อนุบาลเกมส์ " ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 by krulek (17-02-2016 22:37:44) [58/282]
  การแข่งขันรับ - ส่งบอล กีฬานักเรียนอนุบาล " อนุบาลเกมส์ " ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 by krulek (13-02-2016 16:32:11) [37/205]
  ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ” by krulek (04-02-2016 14:58:12) [29/176]
  กิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 by krulek (03-02-2016 23:23:05) [22/148]
  กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวรุ่งอรุณรีสอร์ท ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี by krulek (03-02-2016 22:33:54) [42/216]
Show 30 Subjects Current page : 1

Page    1

| หน้าหลัก |

เกี่ยวกับโรงเรียน

|

กลุ่มสาระการเรียนรู้

|

ภาพกิจกรรม

| ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
ถนนประชานฤมิต ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0 7727 3513 Fax: 0 7727 3513
Email : info@t3surat.ac.th
 
 
   
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :